Artikel 1.           Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. en een Wederpartij waarop Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Muziekhandel Piet Joosten V.O.F., voor de uitvoering waarvan door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2            Offertes en aanbiedingen

1  Alle offertes van de Muziekhandel Piet Joosten V.O.F., zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld, in welk geval de geldigheidsduur één maand bedraagt. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2  Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. anders aangeeft.

5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3            Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 1. De overeenkomst tussen Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

–  Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

–   indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. toekomende bevoegdheid of een op Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. rustende verplichting ingevolge de wet;

–   In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4            Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

–   de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–   na het sluiten van de overeenkomst Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–   de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–   Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

–   indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. kan worden gevergd.

 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F., zal Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. genoemde termijn te voldoen, tenzij Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5            Overmacht
 1. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6            Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. aangegeven. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7            Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. en door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames
 1. De door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twaalf maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F., de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. te retourneren en de eigendom daarover aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. te verschaffen, tenzij Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 9  Aansprakelijkheid
 1. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. toegerekend kunnen worden;

–   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10          Verkoop op afstand
 1. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. de bestelling heeft geaccepteerd d.m.v. een (proforma)factuur.
 2. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. verzendt de geaccepteerde bestelling zo snel mogelijk, na ontvangst van betaling, en in volgorde van binnenkomst. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden omdat de bestelde artikelen niet voorradig, of niet voorradig bij de leverancier, of om een andere reden vertraging ondervinden, dan wordt de wederpartij daar per e-mail bericht van op de hoogte gesteld. Uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 3. Alle leveringen vinden plaats als alle bestelde producten voorradig zijn of zijn binnengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Voor aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. In deze periode is er sprake vanherroepingsrecht; dit betekend dat de wederpartij de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen aan haar kant de ontvangen artikelen terug te zenden. Dit kan alleen met toestemming of in overleg met Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. In dat geval dienen de artikelen onbeschadigd, ongebruikt, in (onbeschadigde) originele verpakking en voldoende gefrankeerd terug te zenden naar Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. Als de teruggezonden artikelen zoals hierboven beschreven voldoen, zal Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. binnen 14 dagen het geld terugstorten naar het aangegeven rekeningnummer. Alle verzendkosten blijven voor de wederpartij. Op speciaal bestelde orders is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 5. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de Wederpartij.
 6. Door te bestellen geeft de wederpartij toestemming aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. zonodig de persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt, voor zover dat noodzakelijk is, voor de uitvoering van de dienstverlening. Deze persoonsgegevens worden niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
 7. De bestelde artikelen worden uitsluitend geleverd nadat het volledige bedrag van de (proforma)factuur is voldaan.

 

Artikel 11          Huur en verhuur van muziekinstrumenten en geluidsapparatuur
 1. Ingeval van huur en verhuur van muziekinstrumenten en geluidsapparatuur gelden de regels van de voor die gelegenheid gesloten huurovereenkomst, indien en voor zover deze regels afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. De wederpartij is verplicht, voordat hij de gehuurde artikelen in ontvangst neemt, aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
 3. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging.
 4. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. heeft voldaan, aan de wederpartij terug te geven.
 5. De wederpartij draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld en de wederpartij zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging etc., o.a. ten gevolg van brand.
 6. De wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Muziekhandel PietJoosten V.O.F. te melden. Zonder toestemming van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. mag de wederpartij niet tot reparatie overgaan.
 7. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de wederpartij is ontstaan, heeft de wederpartij het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zicht niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in overeenkomst bepaalde straal bevinden.
 8. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
 9. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor de bestemming.
 10. De kosten van vervoer, montage en demontage, alsmede de kosten van normaal onderhoud, waaronder begrepen de voorgeschreven periodieke stemming van instrumenten, komen voor rekening van de wederpartij.
 11. De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan tengevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 12          Verjaringstermijn
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. en de door Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 13          Risico-overgang
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 14          Vrijwaring
 1. De Wederpartij vrijwaart Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. toerekenbaar is.
 2. Indien Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Muziekhandel Piet Joosten V.O.F., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 15          Intellectuele eigendom
 1. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 16          Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Muziekhandel Piet Joosten V.O.F. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 17          Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Muziekhandel Piet Joosten V.O.F.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.